Thích và +1 để tải font miễn phí

Download font tiếng Trung - Tải phông chữ tiếng Hoa

Tải những font chữ tiếng Trung cơ bản, phổ biến. Nếu chưa biết cài đặt font tiếng Trung, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn cài font, bộ gõ

FZShuti font(7.22 MB)
FZYaoti font(3.09 MB)
LiSu font(8.88 MB)
YouYuan font(6.47 MB)
STCaiYun font(5.41 MB)
STFangSong font(10.8 MB)
STHupo font(3.54 MB)
STKaitifont(12.1 MB)
STLiti(3.92 MB)
STSong(11.1 MB)
STXihei(9.31 MB)
STXingkai(3.83 MB)
STXinwei(3.86 MB)
STZhongsong(11.5 MB)